ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติ
ประวัติโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง ตั้งอยู่เลขที่ 593 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2543 ในบริเวณวัดหนองแวงพระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น บนเนื้อที่ 29 ไร่ 1 งาน

     เมื่อปีพ.ศ. 2542 พระวิสุทธิกิตสาร ปันจุบัน พระธรรมวิสุทธาจารย์(คูณ ขันติโก) เจ้าอาวาสวัดหนองแวง ได้รับพระบัญชาของเจ้าประคุณสมเด็จ พระพุฒาจารย์ ว่า"ทำโรงเรียนการกุศลให้หน่อย จะได้ช่วยเหลือเด็กชาวบ้านต่อไป" 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบุตรหลานของชาวบ้านคุ้มวัดหนองแวง และบุตรหลานของประชาชนทั่วไปให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียนแบบสหศึกษาถือเป็นโรงเรียนการกุศลแห่งแรกในจังหวัดขอนแก่น โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 (อายุ 3 ปี) ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ภาพการก่อสร้างอาคารเรียน