ประวัติ
ประวัติโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง

   โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง ตั้งอยู่เลขที่ 593 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2543 อยู่ในบริเวณวัดหนองแวงพระอารามหลวง บนเนื้อที่ 29 ไร่ 1 งาน

   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบุตรหลานของชาวบ้านคุ้มวัดหนองแวง และบุตรหลานของประชาชนทั่วไปให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียนแบบสหศึกษา ถือเป็นโรงเรียนการกุศลแห่งแรกในจังหวัดขอนแก่น โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 (อายุ 3 ปี) ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 


          พ.ศ. 2542 พระวิสุทธิกิตติสาร ปัจจุบันพระธรรมวิสุทธาจารย์ (คูณ ขนฺติโก) เจ้าอาวาสวัดหนองแวง ได้รับบัญชาของเจ้าประคุณสมเด็จ พระพุฒาจารย์ว่า "ทำโรงเรียนการกุศลให้หน่อย จะได้ช่วยเหลือเด็กชาวบ้านต่อไป" และได้รับอนุมัติจากมหาเถระสมาคม ตามหนังสืออนุญาตมติที่ 42/2543  เมือ่วันที่ 31 มกราคม 2543  ให้ทำการจัดตั้งโรงเรียน
การกุศลวัดหนองแวงขึ้น


          พ.ศ. 2543 ได้รับอนุญาต เลขที่ ขก.07/2543 ชื่อโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง ลงนามแทนโดย พระวิสุทธิกิตติสาร ประเภทสามัญศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2543 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีพระวิสุทธิกิตติสาร (คูณ ขนฺติโก) นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม 4 ประโยคครูพิเศษมูล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 , ที่ปรึกษาประธานพระธรรมฑูต ต่างประเทศ พระธรรมฑูต ต่างประเทศ

                                                  พระธรรมวิสุทธาจารย์ (คูณ ขนฺติโก)
                                                              ผู้รับใบอนุญาต
 

ภาพการก่อสร้างอาคารเรียน