ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหารโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง
ผู้จัดการโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง
รองผู้อำนวยฝ่ายวิชาการโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง