ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารยินยอมฉีดวัดซีน Pifzer ของนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.47 KB 126196
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.39 MB 146779
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศีกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.96 MB 146544
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 146635
แบบฟอร์มแผนจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 23.44 KB 146604
ฝ่ายบุคคล
ใบสมัครครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ Word Document ขนาดไฟล์ 29.88 KB 146704
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว และลาคลอดบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 102.99 KB 146632
เอกสารการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนการกุศลฯ
เอกสารกีฬากลุ่มโรงเรียนการกุศลฯ(รอบคัดเลือก) Word Document ขนาดไฟล์ 137.97 KB 146413