ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารยินยอมฉีดวัดซีน Pifzer ของนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.47 KB 126204
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.39 MB 146787
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศีกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.96 MB 146546
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 146637
แบบฟอร์มแผนจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 23.44 KB 146614
ฝ่ายบุคคล
ใบสมัครครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ Word Document ขนาดไฟล์ 29.88 KB 146715
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว และลาคลอดบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 102.99 KB 146637
เอกสารการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนการกุศลฯ
เอกสารกีฬากลุ่มโรงเรียนการกุศลฯ(รอบคัดเลือก) Word Document ขนาดไฟล์ 137.97 KB 146420