ข่าวประชาสัมพันธ์
**download**เอกสารการเรียน Online

รายวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 และ ม.3 (ครูชยพล ศรีเกิน) 

>>> https://drive.google.com/drive/folders/1nw71GcECzMwtLcoYqGeNQ91i0qB9mwv2?usp=sharing <<< 

รายวิชาวิทยาศาสตร์ ม.2(คุณครูณัฐนันท์  อิสสระวงศ์) 

>>> https://drive.google.com/drive/folders/1TpH038rhyAqH4g9bX8BatmVC4YZLlOjY?usp=sharing <<<
 

รายวิชาการงานอาชีพ ม.1-ม.6 (คุณครูชญาดา โคตรดง) 

 

รายวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.6 (คุณครูเจษฎ์ศุภา  แสนราช) 

รายวิชาคณิตศาสตร์ ม.3-ม.4 (คุณครูโชษิตา  ไชยบุตร) 

รายวิชาภาษาไทยม.1-ม.3 (คุณครูละอองดาว  ไชยดิษฐ์)

>>> https://drive.google.com/drive/folders/1nJGGQUGTPPYlnQiqPaXKn99JqP1zsRVn?usp=sharing <<< 

รายวิชาฟิสิกส์ ม.4-ม.6 (คุณครูวิทยา  ขัวลำธาร) 

>>> https://drive.google.com/drive/folders/1r06G9XD9l_cb9e2T2LQL2n4AGeZBAct3 <<<

รายวิชาสังคมศึกษา ม.4-ม.6 (คุณครูธีรพันธ์  วิทยาบำรุง) 

>>>  https://drive.google.com/drive/folders/1Nm_HEDAW7Yx72H_IVKR-UUFwMzOjFf3N?usp=sharing <<<

รายวิชาประวัติศาสตร์ ม.1-ม.3 และสังคมศึกษา ม.1-ม.3 (คุณครูกัญญรัตน์  วิคารมย์) 

>>>  ประวัติ ม.1 https://drive.google.com/drive/folders/1o_kWtcbSNnNQVn-gij9i2qYiQ4e81sI4?usp=sharing  <<<
>>>  ประวัติ ม.2 https://drive.google.com/drive/folders/111fqrLs-bZbGCbZ4R6I5hNe7S3DsJA7c?usp=sharing  <<<
>>>  ประวัติ ม.3 https://drive.google.com/drive/folders/1IfRY-ulNQGNWNNW7_umN2RJza5VaDAss?usp=sharing   <<<
>>>  สังคม ม.1  https://drive.google.com/drive/folders/1gQzwlhTSbhDWtwHsTYwHEnQDm0pJ5F6N?usp=sharing   <<<
>>>  สังคม ม.2  https://drive.google.com/drive/folders/1G2mcayWsSrlchAR8W-RYCpQVPKIMHydy?usp=sharing   <<<
>>>  สังคม ม.3  https://drive.google.com/drive/folders/1G2mcayWsSrlchAR8W-RYCpQVPKIMHydy?usp=sharing   <<<

รายวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 (คุณครูปฎิพัทธ์  ไชยลังกา) 

>>>  ม.4 https://drive.google.com/drive/folders/1cA3W4pWlOL8l5boNrmRIEWrV_-C469EK?usp=sharing  <<<
>>>  ม.5 https://drive.google.com/drive/folders/1nTthW1tmGcy9aESIAfXfDCFAFrLRyys6?usp=sharing   <<<
>>>  ม.6 https://drive.google.com/drive/folders/1EewK8DTDjL4NU7n_AbL2BjfkLjiv6YLL?usp=sharing   <<<

รายวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.2 (คุณครูกฤษดา  ชัยบัญฑิต) 

>>>  https://drive.google.com/drive/folders/1PdnjSqKPwT7bn-zHbxwnPkgMA09Ouoth?usp=sharing  <<<

รายวิชาเคมี ม.4-ม.6 (คุณครูนุชชิญา  สินไชย) 

>>>  https://drive.google.com/drive/folders/1bha2CbUnl-6z_uqvX-XRXF_G0vlkcikT?usp=sharing   <<<

รายวิชาคณิตศาสตร์ ม.5-ม.6 (คุณครูไพจิตร  สุขศาลา) 

>>> https://drive.google.com/drive/folders/1u0ciTdbCX8sQ02_hijf2WMRPtrDEg6Tc?usp=sharing <<<

รายวิชาชีววิทยา ม.4-ม.6 (คุณครูปรัชญา  พันนา) 

>>>ม.4   https://drive.google.com/drive/folders/1-rhlV3vOXfxTWp1cVwwA7vHoH6xYfvLi   <<<
>>>ม.5   https://drive.google.com/drive/folders/1-4TLduZWMSoDDaUmhTzx4TWtEOKDLLdB  <<<
>>>ม.6   https://drive.google.com/drive/folders/1-4bcjZHRF5oIwtZ-oktnxZYS-q6lAWCJ  <<<

รายวิชาภาษาอังกฤษม.2-ม.3 (คุณครูนุสรา  สีแสนซุย) 

>>>  https://drive.google.com/drive/folders/1lZdy7tcTCStozh6jk5g7FYDhZuMynBZz?usp=sharing  <<<
  

รายวิชาภาษาไทยม.4-ม.6 (คุณครูพิชิตพล  แก้วกัลยา) 

>>>  https://drive.google.com/drive/folders/1IHcoAiYcatTtFSThQ8pB8YXgGZXePlGN?usp=sharing <<<

รายวิชาดนตรีม.1-ม.3 และ ม.5 (คุณครูพิพัฒน์พงษ์  ซาสุด) 

>>>  ม.1  https://drive.google.com/drive/folders/1u1-QC-bHJAuHqNi_sWj5QCXc3oZbyIJT?usp=sharing<<
>>>  ม.2  https://drive.google.com/drive/folders/1n795zL_kt9_VXA8bBuIvsYd0kxtHYj7w?usp=sharing <<<
>>>  ม.3  https://drive.google.com/drive/folders/13dwL8KY7sxpNzV4i-2fIVy62ijzaffta?usp=sharing<<<
>>>  ม.5  https://drive.google.com/drive/folders/1rUJQ_5ei40ECJdL3IdiJHnZkOmQ-SUry?usp=sharing  <<<

รายวิชาศิลปะ ม.1-ม.4(คุณครูวรวุฒิ  เสนาสุ) 

>>> https://drive.google.com/drive/folders/1S9oc81iaM7xVT0yuTKdsPJdK3_fGALXL?<<<

 
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2563,00:00   อ่าน 2706 ครั้ง