ห้องเรียนต่างๆ
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์
ห้องปฎิบัติการภาษาต่างประเทศ
ห้องปฎิบัติการนาฏศิลป์
ห้องพยาบาล
ห้องสมุด